Vyhlásenie o prístupnosti

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo http://www.pnvz.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo/mobilná aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. K niektorým PDF dokumentom, bannerom, obrázkom nebol priradený alternatívny text. [ Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah ]
 2. Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 3. V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 4. Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 5. Niektoré texty  , texty v hlavičke tabuliek a  text hlavného menu nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 6. Pri zväčšení stránky a pri rozlíšení 1920×1200 sa nedá dostať do všetkých podpoložiek menu. Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 7. Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 8. Niektoré netextové prvky a tlačidlá nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 9. Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 10. Na webovom sídle nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]
 11. Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 12. Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 13. PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 14. Prázdne nadpisy v PDF dokumentoch. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 15. Zameranie položiek v navigácii, ako aj ďalšieho obsahu v rámci webového sídla nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 16. Výber podpoložiek z menu pomocou myši vyžaduje presnú trajektóriu, pri vychýlení z dráhy sa menu stratí. [Kritérium úspešnosti: 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
 17. PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti: 3.1.1 Jazyk stránky]
 18. Pomocou validátora boli zistené 2 chyby. Ani jedna nie je zásadným  porušením prístupnosti. [Kritérium úspešnosti: 4.1.1 Syntaktická Analýza]
 19. Používateľ nie je pomocou čítačky obrazovky informovaný o tom, či boli položky    rozbalené alebo zbalené. Ďalej tlačidlo pre spustenie vyhľadávania nemá definovaný názov. [Kritérium úspešnosti: 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 20. Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu. (PDF, DOCX, XLSX)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 01.08.2023

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.08.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: jaroslav.sabo@pnvz.sk Ďalšie potrebné kontakty sú dostupné na stránke v Kontakt

Správcom webového sídla je Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie. Prevádzkovateľom webového sídla je Rainside s.r.o.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.