Odborná prax

ODBORNÁ PRAX pre zdravotnícke povolanie PSYCHOLÓG

1. Ponuka odbornej praxe pre študentov vysokých škôl v odbore psychológia pre bakalárske štúdium (rozsah podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-40 hodín)
2. Ponuka odbornej praxe pre študentov vysokých škôl v odbore psychológia pre magisterské štúdium (rozsah podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-80 hodín)
3. Ponuka odbornej cirkulačnej praxe v špecializačnom odbore Klinická psychológia – rozsah praxe 1 mesiac.
4. Ponuka odbornej praxe pre Certifikovanú pracovnú činnosť v odbore psychoterapia 200 hodín
5. Umožnenie realizácie výskumu k záverečným prácam
Organizačné zabezpečenia praxe: 

Kontaktná osoba:

Mgr. Kamila Hladká, tel.: 037/6548114;  email: kamila.hladka@pnvz.sk

Na praxi sa môžu paralelne zúčastňovať maximálne dvaja študenti naraz.

Personálne zabezpečenie odbornej psychologickej praxe

Prax je vedená a zabezpečovaná po odbornej stránke skúsenými psychológmi s patričným vzdelaním.

Skupiny Fyziatricko-rehabilitačnej časti:
Skupina psychoreaktívnych porúch „CIEĽ“ : Mgr. Lenka Drahošová

Skupina psychóz „ROZKVET“ : Mgr. Klaudia Máthová
Skupina hraničných porúch „HRANICE“: PhDr. Anja Mustragrudič , PhD.

Skupiny závislostí :
I. Primariát – Mgr. Kamila Hladká, Mgr. Dominika Horváthová, Mgr. Ema Poláková
II. PrimariátMgr. Michaela Palovčíková, PhDr. Zuzana Barická
III. Primariát – Mgr. Jaroslav Lukáč,  Mgr. Kristína Havlasová
IV. Primariát – PhDr. Katarína Trnková, Mgr. Markéta Hajdúová, Mgr. Natália Deáková

1. Ponuka odbornej praxe pre študentov vysokých škôl v odbore psychológia pre bakalárske štúdium

Miesto výkonu praxe:
Prax sa bude vykonávať v pracovni psychológa, psychologickom laboratóriu, v skupinových miestnostiach na jednotlivých oddeleniach a v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačnej časti II. oddelenia.
Rozsah praxe podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-40 hodín. Realizácia praxe počas dennej smeny 7:00-15: 00

Náplň praxe:
– Základná orientácia a oboznámenie sa s náplňou práce psychológa v diagnostickej a terapeutickej zložke
– Účasť na ranných poradách, na vizitách
– Orientácia v dokumentácii, organizácii psychiatrickej starostlivosti, v štruktúre psychoterapie a psychodiagnostiky
Psychodiagnostická časť:
– Účasť na komplexnom psychologickom vyšetrení (náčuv)
– Administrácia jednoduchých dotazníkových metód a ich vyhodnotenie pod supervíziou
– Bezprostredná komunikácia s lekármi pod supervíziou psychológa
– Psychodiagnostické interview so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy pod supervíziou
Psychoterapeutická časť:
– Účasť na poradách terapeutického tímu, vizitách, stretnutiach terapeutickej komunity, na psychoedukačných aktivitách, skupinových terapeutických programoch pre liečbu závislostí, psychóz, psychoreaktívnych stavov a hraničných porúch. Preferuje sa účasť na niekoľkých po sebe idúcich sedeniach umožňujúcich sledovanie vývoja skupinovej dynamiky a štýlu vedenia skupiny

Rozsah praktika:
Ponúkaný rozsah praktika je stanovený operatívne podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-40 hodín vo vopred dohodnutých konkrétnych termínoch.

Druh činnosti diagnostika Psychoterapia Priestor
Samostatná  
„náčuvová“ Cca 2 hod. Cca 10 -40 hod Skup. miestnosť
Pod supervíziou Cca 2 hod. Pracovňa psychológa

„náčuvová“ – študent v pozícii pozorovateľa
„pod supervíziou“ – psychológ dohliada na prácu študenta, konzultuje s ním
V rámci diagnostiky účasť na psychologickom vyšetrení
V rámci psychoterapie účasť na komunite a skupine závislých, na skupine neuróz, psychóz a hraničných porúch

Finančné náklady:
Hodinová sadzba pre zabezpečenie odbornej praxe vychádza z aktuálne platného cenníka služieb PNVZ.

2. Ponuka odbornej praxe pre študentov vysokých škôl v odbore psychológia pre magisterské štúdium

Miesto výkonu praxe:
Prax sa bude vykonávať v pracovni psychológa, psychologickom laboratóriu, v skupinových miestnostiach na jednotlivých oddeleniach a v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačnej časti II. oddelenia.
Rozsah praxe podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-80 hodín. Realizácia praxe počas dennej smeny 7:00-15: 00

Náplň praxe:
– Základná orientácia a oboznámenie sa s náplňou práce psychológa v diagnostickej a terapeutickej zložke
– Účasť na ranných poradách, na vizitách
– Orientácia v dokumentácii, organizácii psychiatrickej starostlivosti, v štruktúre psychoterapie a psychodiagnostiky
– Participácia na riešení psychologických aktivít

Mgr. Štúdium – 1. ročník

Psychodiagnostická časť:
– Účasť na komplexnom psychologickom vyšetrení (náčuv)
– Administrácia dotazníkových metód a ich vyhodnotenie pod supervíziou
– Výkonové a funkčné vyšetrenie psychickej činnosti pod supervíziou
– Bezprostredná komunikácia s lekármi pod supervíziou psychológa
– Psychodiagnostické interview so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy pod supervíziou
– Oboznámenie sa s intervenčnými postupmi u pacientov v náročných životných situáciách
Psychoterapeutická časť:
– Účasť na poradách terapeutického tímu, vizitách, psychoedukačných aktivitách, stretnutiach terapeutickej komunity, na skupinových terapeutických programoch pre liečbu závislostí, psychóz, psychoreaktívnych stavov a hraničných porúch. Preferuje sa účasť na niekoľkých po sebe idúcich sedeniach umožňujúcich sledovanie vývoja skupinovej dynamiky a štýlu vedenia skupiny

Mgr. Štúdium – 2. ročník

Psychodiagnostická časť:
– Účasť na komplexnom psychologickom vyšetrení (náčuv), aplikácii testových metodík, vrátane sledovania vyhodnocovania a interpretácie výsledkov, formulácie diagnostických záverov
– Administrácia dotazníkových metód a ich vyhodnotenie pod supervíziou
– Práca s diagnostický materiálom na vyšetrenie výkonu a osobnosti pacienta pod supervíziou
– Probatórne písomné spracovanie správy zo psychologického vyšetrenia pod supervíziou
– Výkonové a funkčné vyšetrenie psychickej činnosti pod supervíziou
– Bezprostredná komunikácia s lekármi pod supervíziou psychológa
– Psychodiagnostické interview so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy pod supervíziou
– Oboznámenie sa s intervenčnými postupmi u pacientov v náročných životných situáciách

Psychoterapeutická časť:
– Účasť na poradách terapeutického tímu, vizitách, psychoedukačných aktivitách, stretnutiach terapeutickej komunity, na skupinových terapeutických programoch pre liečbu závislostí, psychóz, psychoreaktívnych stavov a hraničných porúch. Preferuje sa účasť na niekoľkých po sebe idúcich sedeniach umožňujúcich sledovanie vývoja skupinovej dynamiky a štýlu vedenia skupiny

Rozsah praktika:
Ponúkaný rozsah praktika je stanovený operatívne podľa požiadaviek konkrétnej vysokej školy, rámcovo cca 20-80 hodín vo vopred dohodnutých konkrétnych termínoch.

Mgr. -1. ročník

Druh činnosti diagnostika Psychoterapie Priestor
Samostatná  
„náčuvová“ Cca 2- 8 hod. Cca 10 -40 hod Skup.miestnosť
Pod supervíziou Cca 4 hod. Pracovňa psychológa

„náčuvová“ – študent v pozícii pozorovateľa
„pod supervíziou“ – psychológ dohliada na prácu študenta, konzultuje s ním
V rámci diagnostiky účasť na psychologickom vyšetrení
V rámci psychoterapie účasť na komunite a skupine závislých, na skupine neuróz, psychóz a hraničných porúch

Mgr. -2. ročník

Druh činnosti diagnostika Psychoterapia Priestor
Samostatná  
„náčuvová“ Cca 2- 8 hod. Cca 10 -40 hod Skup.miestnosť
Pod supervíziou Cca 4 -10 hod. Pracovňa psychológa

„náčuvová“ – študent v pozícii pozorovateľa
„pod supervíziou“ – psychológ dohliada na prácu študenta, konzultuje s ním
V rámci diagnostiky účasť na psychologickom vyšetrení + vlastné vyšetrenie pod supervíziou
V rámci psychoterapie účasť na komunite a skupine závislých, na skupine neuróz, psychóz a hraničných porúch

Finančné náklady:
Hodinová sadzba pre zabezpečenie odbornej praxe vychádza z aktuálne platného cenníka služieb PNVZ.

3. Ponuka odbornej cirkulačnej praxe v špecializačnom odbore Klinická psychológia -rozsah praxe 1 mesiac.

Miesto výkonu praxe:
Prax sa bude vykonávať v pracovni psychológa, psychologickom laboratóriu, v skupinových miestnostiach na jednotlivých oddeleniach a v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačnej časti II. oddelenia.
Trvanie praxe 1 mesiac, realizácia praxe počas dennej smeny 7:00-15: 00.

Náplň praxe vychádza z minimálnych štandardov Výnosu MZ SR zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL. Pre odbor Klinická psychológia sú v rámci získavania praktických zručností a skúseností celkovo predpísané nižšie uvedené požiadavky. Cirkulant v rámci mesačnej praxe absolvuje a realizuje vybrané zdravotnícke výkony podľa dohody s kolegom zodpovedným za prax a a pod supervíznym vedením.

Rozsah praktických zručností a skúseností
A.
1. zisťovanie psychologickej anamnézy /100
2. psychodiagnostické vyšetrenie intelektových schopností, z toho aspoň 50 Wechsler /100
3. psychodiagnostické vyšetrenie psychických funkcií /50
4. psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti dotazníkmi /20
5. psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti projektívnymi metódami, pre každú použitú /100
6. psychodiagnostické skúmanie interpersonálnych vzťahov /20
7. psychodiagnostické vyšetrenie špecifických schopností /50
8. neuropsychodiagnostické vyšetrenie /10
9. psychofyziologická diagnostika stresovej odpovede /10
10. psychodiagnostické vyšetrenie pomocou hodnotiacich škál /10
11. kompletné psychodiagnostické vyšetrenie pacientov s rôznymi diagnózami 10 pre každú diagnózu
12. psychoterapeutické výkony v rámci bazálnej psychoterapie /15
13. kazuistické spracovanie psychoterapie /2

B. Praktické skúsenosti
Uchádzač má ovládať hodnotiace, diagnostické a terapeutické postupy a výkony:
1. spôsobilosť efektívne komunikovať s pacientom, klientom,
2. zostavenie diagnostického plánu podľa diagnózy, veku a medicínskeho odboru,
3. administrovanie a interpretovanie použitých metód a metodík klinickej psychodiagnostiky (napríklad rozhovor, pozorovanie, testové metódy – najmä projektívne, psychologická anamnéza) v súlade s etickými zásadami psychodiagnostickej činnosti,
4. diferenciálna diagnostika,
5. psychologický nález -štruktúra, obsah, typ, forma,
6. spôsobilosť indikovať a uplatniť vybrané psychoterapeutické metódy, techniky ako aj iné formy psychologickej intervencie,
7. zostavenie psychoterapeutického plánu podľa problému pacienta, na úrovni bazálnej psychoterapie,
identifikovať problém, ujasnenie cieľa, zváženie metódy alebo techniky, postup, odporúčanie inému
terapeutovi.

V rámci cirkulačnej praxe sa študent špecializačného štúdia oboznamuje so špecifikami práce klinického psychológa na psychiatrickom pracovisku naprieč rôznymi úsekmi PNVZ.
Získava základnú orientáciu v dokumentácii, organizácii psychiatrickej starostlivosti, štruktúre psychoterapie a psychodiagnostiky. Zúčastňuje sa vizít, porád zdravotníckeho personálu, stretnutí terapeutickej komunity, psychoedukačných aktivít, skupinových terapeutických programov. Umožňujeme mu pod supervíznym vedením realizovať niektoré z vyššie uvedených diagnostických a terapeutických výkonov. Realizácia konkrétnych výkonov sa potvrdzuje v Indexe odbornosti a v Logbooku povereným zamestnancom PNVZ.

4. Ponuka odbornej praxe pre Certifikovanú pracovnú činnosť v odbore psychoterapia 200 hodín

Miesto výkonu praxe:
Prax sa bude vykonávať v pracovni psychológa, psychologickom laboratóriu, v skupinových miestnostiach na jednotlivých oddeleniach a v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačnej časti II. oddelenia.
Trvanie praxe 200 hodín, realizácia praxe počas dennej smeny 7:00-15: 00.

Náplň praxe vychádza zo štandardov Projektu, ktorý predložil SIVP MZ SR  v rámci akreditačného procesu.

Citované z Projektu predkladaného MZ SR SIVP:
https://psychoterapeuti.org/sivp/zdroj/sivp-projekt-2016.pdf

Účastníci certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia, ktorí nepracujú v psychiatrickom zariadení potrebujú absolvovať 200 hodín praxe vo vybraných inštitúciách.

Súčasťou tejto praxe je účasť na poradách terapeutického tímu, na stretnutiach terapeutickej komunity, skupinových psychoterapeutických programoch (napr. pre liečbu depresií, závislostí, neurotických a psychosomatických porúch, môže ísť o psychodynamicky orientované alebo kognitívne – behaviorálne, či humanisticky orientované psychoterapeutické prístupy, v rámci jedného skupinovo psychoterapeutického programu je nutné sa zúčastniť minimálne 3 po sebe idúcich „sedení“, aby bolo možné pozorovať vývoj skupinovej dynamiky a štýl vedenia skupiny).

200 hodín zodpovedá cca 5 týždňom praxe:

2 týždne frekventant absolvuje na niektorom z oddelení; prax bude zameraná na psychoterapeutickú prácu so závislými pacientmi
1 týždeň v skupine zameranej na psychoterapiu psychoreaktívnych porúch (Cieľ)
1 týždeň v skupine zameranej na psychoterapiu psychotických porúch (Rozkvet)
1 týždeň v skupine zameranej na liečbu hraničných porúch osobnosti

Okrem toho sa zúčastní ranných porád, vizít, psychoedukačných programov.

5. Umožnenie realizácie výskumu k záverečným prácam

Študenti so žiadosťou o umožnenie realizácie výskumnej časti k záverečnej práci – (bakalárskej, diplomovej, atestačnej, či certifikačnej) kontaktujú riaditeľstvo PNVZ, ktoré individuálne posúdi predkladanú žiadosť a dizajn výskumu.
Po schválení vedením nemocnice sa priebeh realizácie výskumu a ostatné náležitosti ďalej komunikujú a organizujú v spolupráci s vedúcim psychológom, prípadne jeho zástupcom.

Finančné náklady pre zabezpečenie realizácie výskumu vychádzajú z aktuálne platného cenníka služieb PNVZ.