Štruktúra oddelení

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIA LÔŽKOVÉ :

I. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Peter Kozík
Počet lôžok – 106

Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

II. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Zdenka Trokanová, MPH
Počet lôžok – 92
Typ oddelenia – ženské

III. psychiatrické oddelenie
primár – MUDr. Henrich Grác
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – mužské

IV. psychiatrické oddelenie
primár – MUDr. Miroslav Masaryk
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

Fyziatricko rehabilitačná časť (FRČ) II. psych. oddelenie – nelôžkové
Lekár – MUDr. Jana Pleidelová
Vedúci manažér FRČ – Mgr. Marián Malagyi

Úsek psychologickej starostlivosti (ÚPS) – nelôžkové
Mgr. Kamila Hladká

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

LÔŽKOVÉ ODDELENIA NEMOCNICE SÚ ROZDELENÉ NA 3 STANICE:

SANATÓRNA ČASŤ – stanica 1
je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne.

OTVORENÁ ČASŤ – stanica 2
liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

AKÚTNE ODDELENIE – stanica 3
zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.


NELÔŽKOVÁ ČAST NEMOCNICE:

FYZIATRICKO REHABILITAČNÁ ČASŤ II. PSYCH. ODDELENIE

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRČ tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRČ patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica.

PSYCHOLOGICKÁ  STAROSTLIVOSŤ NEMOCNICE

Úsek psychologickej starostlivosti zabezpečuje psychodiagnostickú a psychoterapeutickú zložku zdravotnej starostlivosti. V rámci psychodiagnostiky sa psychológovia podieľajú na doplnení klinického obrazu psychických porúch a ochorení pacientov nemocnice, použitým štandardizovaným psychologickým inštrumentáriom (psychologickými testami) riešia príslušné klinické otázky zadávané lekármi. Psychoterapeutická starostlivosť úseku je zabezpečovaná prevažne skupinovou formou (skupiny diagnóz závislostí, neuróz, psychóz a depresií), v opodstatnených prípadoch aj formou individuálnych psychoterapeutických sedení.