Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje oddelenie verejného obstarávania.

Postupy vo verejnom obstarávaní:

1. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupy:

1. verejná súťaž (VS),
2. užšia súťaž (US),
3. rokovacie konanie so zverejnením,
4. súťažný dialóg (SD),
5. inovatívne partnerstvo (IP),
6. priame rokovacie konanie.

2. Podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa:

1. § 109 až 112 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác   alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
2. § 113 až 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a)
3. § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Sídlo: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Štatutárny zástupca: MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00 607 274
DIČ: 2021103172
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000287090 / 8180
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Michaela Jelšic, Ing. Patrícia Virágová
Tel.: 037/654 8820
Email: michaela.jelsic@pnvz.sk, patricia.viragova@pnvz.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba:  Ing. Michaela Jelšic
Tel:  037/6548820
Mobil:  0910 969 869
E-mail:   michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet zákazky: Rekonštrukcia administratívnej budovy –  etapa               

Kód CPV:     45215140-0

3. Druh zákazky:

Stavebné práce

4. Komunikácia:

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na komunikáciu: E-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk.

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je podľa STN a spracovanej projektovej dokumentácie realizovať rekonštrukciu administratívnej budovy Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie. Jedná sa o projekt v rámci postupnej komplexnej sanácie a modernizácie danej administratívnej budovy. Zameraný je na nové funkčno-prevádzkové a stavebno- technické riešenie prvého nadzemného podlažia a spoločných komunikačných priestorov (chodba, kuchynka, sociálne zariadenia) administratívnej budovy. Rekonštrukciou bude zabezpečené aj zlepšenie sociálneho, pracovného a hygienického prostredie zamestnancov. Spracovanie úplnej ponuky vyžaduje oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom a v prípade záujmu je po dohode s verejným obstarávateľom možná obhliadka objektu.

Ak sa v dokumentácii uvádzajú konkrétne výrobky niektorých dodávateľov, verejný obstarávateľ ich dopĺňa výrazom „alebo ekvivalent“ (ekvivalent požadovaného výrobku musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu, účel) zodpovedajúci danému prvku pri dodržaní všetkých technických a technologických predpisov výstavby. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

Úspešných uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:

Miesto:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie.
Termín uskutočnenia stavebných prác: 1. 5. 2021 – 31. 7. 2021

Obhliadka miesta realizácie:

Umožňuje uchádzačom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, ktoré sú    predmetom obstarávania. Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač. Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v tejto výzve na predkladanie ponúk telefonicky alebo emailom. Obhliadky sa uskutočnia v utorky a vo štvrtky po dohode na presnom čase.

7. Komplexnosť dodávky:

 • Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
 • Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
 • Variantné riešenie: Nie

 9. Predpokladaná hodnota zákazky: 136 124,22 EUR bez DPH (163 043,88 EUR s DPH).

 10. Lehota na predkladanie ponúk:

    Ponuku a požadované doklady žiadame predložiť do 8.4.2021 do 12.00 hod. na adresu: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, v zalepenej obálke s heslom „súťaž  Rekonštrukcia administratívnej budovy –  III. etapa – NEOTVÁRAŤ“.

11. Otváranie obálok s ponukami:

     Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 13. 4. 2021

12. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry po realizácii dodávky v úplnosti je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.

13. Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1 podľa§ 32 ods. 1 písm. b) záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.2 podľa§ 32 ods. 1 písm. c) záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.3 podľa§ 32 ods. 1 písm. e) záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
1.4 podľa§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:

a) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
d) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa § 32 ods. 4 zákona ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V zmysle § 32 ods. 5 zákona ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

14. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti

1. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:

podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona – zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok,

 • ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia.
 • ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o uskutočnení stavebných prác, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, z toho jednu referenciu realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky v minimálnej hodnote 140 000,00 EUR bez DPH, resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia, zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, miesto, lehotu uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.

Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie rekonštrukcia budovy. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom/investorom).

Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú požadované referenčné stavebné práce, verejný obstarávateľ požaduje odčleniť zhotovenie stavebných prác požadovaného charakteru od ostatných stavebných prác, ktoré nie sú požadovaného charakteru. Uchádzač je povinný uviesť cenu len za stavebné práce požadovaného charakteru.

Verejný obstarávateľ uzná len tie časti referenčných stavebných prác, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o zhotovenie stavebných prác, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo stanoveného rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem prác (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah prác, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie.

b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

1 osoba odborne spôsobilá vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby. Verejný obstarávateľ vyžaduje jedného  stavbyvedúceho na stavbe.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:

odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby) – uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.

Uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom predloží doklad, ktorý musí obsahovať:

 • Priezvisko
 • Meno
 • Adresa (telefón/e-mail)
 • Súčasné postavenie/ funkcia
 • Skúsenosti (popis významných stavieb za ktoré zodpovedal)
 • Odborná prax stavbyvedúceho – minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe (popis odbornej praxe)
 • Iné (doklad o odbornej kvalifikácii)

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že  poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami  podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca  môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

c) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona – uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

15. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

 • doklady podľa bodu č. 13. tejto Výzvy,
 • doplnený Návrh na plnenie kritéria / cenová ponuka – Príloha č.1 tejto Výzvy,
 • doplnený Návrh zmluvy o Dielo – Príloha č. 2 tejto Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený  zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených verejným obstarávateľom.

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie kritéria), Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty  vyhotovené v českom jazyku.

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva).

 • ocenený Výkaz – výmer – Príloha č. 4 tejto Výzvy,
 • Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov – Príloha č.5 tejto Výzvy.
 • Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 6 – uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy16.

16. Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
 Výsledkom zákazky s nízkou hodnotou  bude Zmluva o dielo.

 17. Kritéria na hodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke).

18. Záverečné ustanovenia

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena     za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
2. Prípadná zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Postup tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne nie je upravený týmito súťažnými podkladmi, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu/ zmluvy s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vo Veľkom Záluží, dňa 19.3.2021

MUDr. Henrich Grác, v. r.        
                                                                                             riaditeľ nemocnice        

Ing. Michaela Jelšic, v. r.
vedúci referent VO


ZOZNAM PRÍLOH:
Príloha č. 1: Súťažné podklady
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria / cenová ponuka
Príloha č. 3: Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 4: Projektová dokumentácia
Príloha č. 5: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba:  Ing. Michaela Jelšic
Tel:  037/6548820
Mobil:  0910 969 869
E-mail:   michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy chaty                

Kód CPV: 
44112400-2 Strecha
45000000-7 Stavebné práce
45255400-3 Montážne práce
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu

3. Druh zákazky:

Stavebné práce

4. Komunikácia:

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,   prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na komunikáciu: E-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk.

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy chaty na adrese Priehrada 217, 960 01 Zvolen. Rekonštrukcia strechy chaty sa bude realizovať podľa Prílohy č. 1 Výkaz výmer  tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Ak sa v dokumentácii uvádzajú konkrétne výrobky niektorých dodávateľov, verejný obstarávateľ ich dopĺňa výrazom „alebo ekvivalent“ zodpovedajúci danému prvku pri dodržaní všetkých technických a technologických predpisov výstavby. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie  a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

Úspešných uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:

Miesto:  Priehrada 217, 960 01 Zvolen
Termín uskutočnenia stavebných prác: 5 dní od účinnosti zmluvy (najneskôr však 26. 4. 2021)

7. Komplexnosť dodávky:

 • Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
 • Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
 • Variantné riešenie: Nie

 9. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 107,53  EUR bez DPH  (8 529,04 EUR s DPH).

 10. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku a požadované doklady žiadame predložiť do 9.4.2021 do 12.00 hod. na adresu: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, v zalepenej obálke s heslom „súťaž  Rekonštrukcia strechy chaty – NEOTVÁRAŤ“ alebo emailom v PDF formáte na email: michaela.jelsic@pnvz.sk a do predmetu správy napísať  „súťaž  Rekonštrukcia strechy chaty“ (v prípade úspešného uchádzača žiadame doložiť doklady v originálnej verzii).

11. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 13.4.2021 o 10:00 hod..

12. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry po realizácii dodávky v úplnosti je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.

13. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:

a) doplnený výkazu výmer – cenová kalkulácia v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
b) doplnený Návrh na plnenie kritéria / cenová ponuka – Príloha č. 2 tejto Výzvy,
c) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
– uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
– uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy,
d) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4
e) Návrh zmluvy o Dielo – Príloha č. 5 tejto výzvy.
– Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených verejným obstarávateľom.
Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie kritéria), Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva).

14. Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk poštou alebo emailom.  
Výsledkom zákazky s nízkou hodnotou bude Zmluva o dielo.

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, (ak uchádzač nie je platcom DPH,    uvedie to v ponuke).

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
 2. Prípadná zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 3. Postup tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne nie je upravený týmito súťažnými podkladmi, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu/ zmluvy s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vo Veľkom Záluží, dňa 29.3.2021

MUDr. Henrich Grác, v. r.        
                                                                                             riaditeľ nemocnice        

Ing. Michaela Jelšic, v. r.
vedúci referent VO


ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha č. 1: Súťažné podklady
Príloha č. 2: Výkaz výmer – cenová kalkulácia
Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha č. 6: Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 7: Fotodokumentácia chaty, pôdorys chaty, bočný pohľad