Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje oddelenie verejného obstarávania.

Postupy vo verejnom obstarávaní:

1. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupy:

1. verejná súťaž (VS),
2. užšia súťaž (US),
3. rokovacie konanie so zverejnením,
4. súťažný dialóg (SD),
5. inovatívne partnerstvo (IP),
6. priame rokovacie konanie.

2. Podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa:

1. § 109 až 112 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác   alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
2. § 113 až 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a)
3. § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Psychiatrická  nemocnica

Sídlo: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

Štatutárny zástupca: MUDr. Henrich Grác, riaditeľ

IČO:  00 607 274

DIČ: 2021103172

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000287090 / 8180

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Michaela Jelšic, Ing. Patrícia Virágová

Tel.: 037/654 8820

Email: michaela.jelsic@pnvz.sk, patricia.viragova@pnvz.sk


Výzvy: