Psychické choroby

AKO VZNIKAJÚ?

Názory nielen laikov, ale aj odborníkov na psychické ochorenia sa postupom času menili, v súčasnosti sa ochorenia duše vnímajú ako výsledok spolupôsobenia viacerých faktorov. Sú to jednak biochemické procesy odohrávajúce sa v mozgu, genetické faktory, ale aj pôsobenie sociálnych faktorov – výchovy, spoločenského a rodinného zázemia a svoju rolu zohrávajú napríklad aj individuálne psychologické rysy človeka. Netreba, samozrejme, zabúdať na psychotropné alebo psychoaktívne látky, ktoré pôsobia nielen na telesné funkcie, ale majú rôzne účinky aj na centrálny nervový systém. Pokiaľ ide o závažnosť a častosť výskytu, ešte aj v súčasnosti sa psychické ochorenia podceňujú, pričom sú častou príčinou zhoršenej kvality života.

PSYCHICKÉ PORUCHY

Organické a symptomatické duševné poruchy

Duševné poruchy a poruchy správania vyvolané užívaním psychoaktívnych látok

Schizofrénia a iné psychotické poruchy

Afektívne poruchy (poruchy nálady)

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom a somatoformné poruchy

Poruchy fyziologických funkcií (poruchy príjmu potravy, poruchy spánku)

Psychiatrická sexuológia

Poruchy osobnosti