Všeobecné informácie

 

Psychiatrická nemocnice Veľké Zálužie, pri príležitosti 60. výročia jej založenia, zorganizovala slávnostnú vedecko – pracovnú konferenciu

PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES

ktorá sa konala pod záštitou Ministra zdravotníctva, JUDr. et. Ing. Tomáša Druckera, a rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

v dňoch 29. 11. a 30. 11. 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KREDITY

Kredity sú pridelené Akreditačnou radou Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, (ARS CME) registrované pod číslom podujatia CO481SK.

PASÍVNY ÚČASTNÍK:

29. 11. 2017                              3 kredity
30. 11. 2017                              4 kredity

AKTÍVNY ÚČASTNÍK:

AUTOR                                         10 kreditov
DVAJA SPOLUAUTORI            po 5 kreditov

KONFERENČNÝ POPLATOK

                                                                                                                   zaplatené do 15. 11.             zaplatené po 15. 11.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • účasť na dvojdňovom odbornom programe,                                      35 Eur                                45 Eur     
    kongresová taška s materiálmi pre účastníkov,
    certifikát ARS CME, 2x obed, 4x občerstvenie
  • spoločenský večer                                                                                      25 Eur                                30 Eur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Registrácia je platná až po úhrade poplatku.
Po 15. 11. je potrebné uhradiť poplatok v deň registrácie, inak bude registrácia na druhý deň zrušená.
Ubytovanie je individuálne.