Všeobecné informácie

 

Psychiatrická nemocnice Veľké Zálužie, pri príležitosti 60. výročia jej založenia, zorganizovala slávnostnú vedecko – pracovnú konferenciu

PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES

ktorá sa konala pod záštitou Ministra zdravotníctva, JUDr. et. Ing. Tomáša Druckera, a rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

v dňoch 29. 11. a 30. 11. 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KREDITY

Kredity sú pridelené Akreditačnou radou Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, (ARS CME) registrované pod číslom podujatia CO481SK.

PASÍVNY ÚČASTNÍK:

29. 11. 2017                              3 kredity
30. 11. 2017                              4 kredity

AKTÍVNY ÚČASTNÍK:

AUTOR                                         10 kreditov
DVAJA SPOLUAUTORI            po 5 kreditov

KONFERENČNÝ POPLATOK

                                                                                                                   zaplatené do 15. 11.             zaplatené po 15. 11.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • účasť na dvojdňovom odbornom programe,                                      35 Eur                                45 Eur     
    kongresová taška s materiálmi pre účastníkov,
    certifikát ARS CME, 2x obed, 4x občerstvenie
  • spoločenský večer                                                                                      25 Eur                                30 Eur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Registrácia je platná až po úhrade poplatku.
Po 15. 11. je potrebné uhradiť poplatok v deň registrácie, inak bude registrácia na druhý deň zrušená.
Ubytovanie je individuálne.

Fakturačné údaje:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334/48
951 35  Veľké Zálužie

IČO: 00607274
Číslo účtu: 7000287090 / 8180
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0028 7090

VS: dátum narodenia (DDMMRRRR)
Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Informácie pre aktívnych účastníkov

Dĺžka prezentácie:  15 minút
Abstrakty v rozsahu do 400 slov v slovenskom aj anglickom jazyku zasielajte do 15. 11. 2017 súčasne na všetky uvedené adresy: 
anezka.imriskova@pnvz.sk, riaditelka@pnvz.sk, sekretariat@pnvz.sk
Príspevky budú publikované v el, zborníku od 28. 11. 2017 . 
Abstrakt musí obsahovať konkrétne, nie všeobecné, údaje.

Pokyny pre autorov na písanie abstraktov

 Od autorov žiadame vypracovať: 
– abstrakt, ktorý bude publikovaný v zborníku abstraktov

Pri písaní príspevkov, prosíme, o dodržanie jednotného formátu stránky:
– textový editor MS WORD
– typ písma Times New Roman
– veľkosť 12
– 1,5 riadkovanie
– nerozdeľovať slová ručným spojovníkom na konci riadku
– neodsadzovať prvý riadok
– nezarovnávať pravý okraj, neukončovať riadok klávesou Enter
– klávesu Enter používať len na konci odstavca
– nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia pri prvom výskyte v texte
Pri písaní príspevku, prosíme, dodržať jednotne stanovenú štruktúru.

ABSTRAKT

– Názov príspevku (veľkými písmenami, bold)
– Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, poradie „krstné meno a priezvisko“
– Oficiálny názov pracoviska
– Text (maximálne 400 slov)
– e-mailová adresa autora

Tabuľky a grafy, prosíme, dodať ako samostatné súbory, pokiaľ nie sú súčasťou textu. Technika citovania a zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690),  http://www.upjs.sk/public/media/1112/Predmet%20normy%20STN%20ISO%20690.htm

Od aktívnych účastníkov žiadame zaslanie konečnej podoby prednášky, príspevku na horeuvedené mailové adresy v termíne do 25.11.2017. Zároveň Vás žiadame o zaslanie súhlasu s uverejnením Vašej prednášky, príspevku v elektronickom zborníku konferencie.

 Prosíme o dodržanie časového plánu a pokynov.


PARTNERI KONFERENCIE