Verejné obstarávanie 01 02 2022

Profil verejného obstarávania

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
Zadávanie zákaziek zabezpečuje oddelenie verejného obstarávania.

Postupy vo verejnom obstarávaní:

1. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupy:

1. verejná súťaž (VS),
2. užšia súťaž (US),
3. rokovacie konanie so zverejnením,
4. súťažný dialóg (SD),
5. inovatívne partnerstvo (IP),
6. priame rokovacie konanie.

2. Podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa:

1. § 109 až 112 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác   alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
2. § 113 až 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a)
3. § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Sídlo: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Štatutárny zástupca: MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00 607 274
DIČ: 2021103172
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000287090 / 8180
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Michaela Jelšic, Ing. Patrícia Virágová
Tel.: 037/654 8820
Email: michaela.jelsic@pnvz.sk, patricia.viragova@pnvz.sk

______________________________________________________________
Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:  Ing. Michaela Jelšic – vedúci referent verejného obstarávania
Tel:  +421 376548 820, e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk
Kontaktná osoba ohľadom odbornej špecifikácie: Ing. Miroslav Kyšták – vedúci prevádzkového oddelenia

Tel: +421 376548 819, e-mail: miroslav.kystak@pnvz.sk

2. Predmet zákazky: „Profesionálna práčka“              

3. Kód CPV:
39713200-5 Práčky a sušičky bielizne
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup priemyselnej práčky  podľa Prílohy č.2.

Súčasťou ceny je doprava, profesionálna montáž a zaučenie obsluhovať 2 osôb personálu.
Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie.
Predpokladaná dodávka tovaru je požadovaná podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, ktorej návrh bude predložený víťaznému uchádzačovi.
Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.
Predmetom fakturácie bude len skutočne poskytnutý tovar a služba podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.

5. Miesto a termín poskytnutia tovaru:

  • dodanie tovaru na miesto Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 334/48 Rínok, 951 35 Veľké Zálužie,
  • čas dodania od podpisu zmluvy 1 mesiac.

6. Kompletnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného  uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
PHZ bude určená aritmetickým priemerom z predložených cenových ponúk bez DPH.
Ak PHZ bude zodpovedať finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača na základe kritéria na hodnotenie ponúk – najnižšia cena.

8. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:

a. CENOVÁ PONUKA pre zákazku „Profesionálna práčka“ v zmysle Prílohy č. 1.
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.

b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

  • uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

c. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3.
d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Príloha č. 4.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

 9. Spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu:
michaela.jelsic@pnvz.sk označené heslom: „Profesionálna práčka“.

10. Lehota na predloženie ponuky: 3.12.2021

Lehota na predloženie ponuky:
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

11. Doklady preukazujúce  splnenie podmienok účasti:

a. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar predmetu zákazky.
b. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní   overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3 a zároveň predloží Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 4) v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.

12. Ďalšie informácie:

a. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
b. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup vo verejnom obstarávaní, t. j. verený obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
c. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

Vo Veľkom Záluží, dňa 29.11.2021

v. r.
MUDr. Henrich Grác
riaditeľ nemocnice

 

______________________________________________________________________
Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:  Ing. Michaela Jelšic – vedúci referent verejného obstarávania
Tel:  +421 376548 820, e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet zákazky: „Hygienické a čistiace prostriedky osobnej, komunálnej a nemocničnej hygieny“

3. Kód CPV:

39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky
39830000-9   Čistiace výrobky
60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup hygienických a čistiacich prostriedkov osobnej, komunálnej a nemocničnej hygieny  podľa Prílohy č.2.
Súčasťou ceny je doprava a vykládka na miesto určenia.
Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie.

Predpokladaná dodávka tovaru je požadovaná podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe rámcovej zmluvy, ktorej návrh bude predložený víťaznému uchádzačovi.
Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.
Predmetom fakturácie bude len skutočne poskytnutý tovar a služba podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.

5. Miesto a termín poskytnutia tovaru:

  • dodanie tovaru na miesto Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 334/48 Rínok, 951 35 Veľké Zálužie,

6. Kompletnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného  uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

PHZ bude určená aritmetickým priemerom z predložených cenových ponúk bez DPH.
Ak PHZ bude zodpovedať finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača na základe kritéria na hodnotenie ponúk – najnižšia cena.

8. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:

a. CENOVÁ PONUKA pre zákazku „Hygienické a čistiace prostriedky osobnej, komunálnej a nemocničnej hygieny“ v zmysle Prílohy č. 1.
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

c. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3.
d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Príloha č. 4.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

 9. Spôsob predloženia ponuky:

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.jelsic@pnvz.sk označené heslom: „Hygienické a čistiace prostriedky osobnej, komunálnej a nemocničnej hygieny“.

10. Lehota na predloženie ponuky: 3.12.2021

Lehota na predloženie ponuky:
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

11. Doklady preukazujúce  splnenie podmienok účasti:

a. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar predmetu zákazky.

b. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní   overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3 a zároveň predloží Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 4) v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.

12. Ďalšie informácie:

a. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
b. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup vo verejnom obstarávaní, t. j. verený obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
c. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha č. 1: Cenová ponuka
Oprava Prílohy č. 2: Opis predmetu zákazky (excelovský súbor)

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

Vo Veľkom Záluží, dňa 29.11.2021

v. r.
MUDr. Henrich Grác
riaditeľ nemocnice