Program konferencie

PROGRAM VEDECKEJ KONFERENCIE
PSYCHIATRIA VČERA A DNES

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
STREDA, 29. november 2017                                                                                                                                                                                                                           konferenčná sála K1,K2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

07:30 – 09:00            registrácia
09:00 – 09:30            slávnostné zahájenie, slávnostný referát k 60. výročiu založenia nemocnice
09:30 – 10:00            slávnostné zdravice hostí
10:00 – 10:15            prestávka, coffee break

1. blok                             10:15 – 11.55
História nemocnice, kontinuum psychiatrickej starostlivosti od r. 1957 do r. 2017
Predsedníctvo bloku: T. Rosinský, H. Grác
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.             T. Rosinský, H. Grác (Nitra, Veľké Zálužie) – HISTÓRIA A VÝVOJ PNVZ (20´)
2.             A. Imrišková (Veľké Zálužie) –  HISTÓRIA PSYCHOTERAPIE V PNVZ (20´)
3.             S. Žák (Veľké Zálužie) – EKONOMICKO – LEGISLATÍVNE ASPEKTY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (10´)
4.             M. Straka (Galanta) – PSYCHIATRIA A MY (PSYCHIATRI) V POSTFAKTICKEJ DOBE (15´)
5.             P. Černák (Pezinok) – téma sa spresní (15´)

Diskusia 10´

12:00 – 12:30            exkurzia po PNVZ pre pozvaných hostí
12:30 – 14:30            slávnostný obed pre pozvaných hostí
12:00 – 13:00           
obedná prestávka pre účastníkov – jedáleň PNVZ
14:00 – 14:30            exkurzia po PNVZ pre účastníkov

2. blok                             14:45 – 17.30
Aktuálne problémy v psychiatrii
Predsedníctvo bloku: P. Černák, Z. Trokanová
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.             D. Šedivá (Trnava) – HOMOSEXUALITA V DEJINÁCH (15´)
7.             Z. Trokanová  (Veľké Zálužie) –  NEDOBROVOĽNÁ HOSPITALIZÁCIA NA PSYCHIATRII (15´)
8.             K. Romsauerová (Veľké Zálužie) – AKO NEVYHORIEŤ  (15´)
9.             M. Zelman  (Hronovce) – FENOMÉN AGRESIVITY V SEGMENTE PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI (15´)

Diskusia 15´

16:00 – 16:15           prestávka, coffee break

10.             M. Bošnáková  (Veľké Zálužie) –  CRAVING (15´)
11.             J. Dúžek (Banská Štiavnica) – NOVÝ ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV V AMBULANTNEJ PSYCHIATRII (15´)
12.             J. Knížat (Nitra) – NOVÝ KATALÓG VÝKONOV V AMBULANTNEJ PRAXI – PSYCHOTERAPEUTICKÉ VÝKONY (15´)

Diskusia 15´

17:30 – 18:00              príprava na večer/ubytovanie
18:00 – 00:00            slávnostný večer s kultúrno – spoločenským programom pre pozvaných hostí a účastníkov konferencie – Kultúrny dom Veľké Zálužie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ŠTVRTOK, 30. november 2017                                                                                                                                                                                                                           konferenčná sála K1,K2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

07:30 – 08:00           registrácia

3. blok                             08:00 – 09.45
Psychológia v psychiatrii
Predsedníctvo bloku: Popelková, M. Ťapušíková
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.             M. Popelková, E. L. Polláková (Nitra) – ATTACHMENT V RANNEJ DOSPELOSTI A VNÍMANIE VLASTNÉHO BODY IMAGE (20´)
14.             P. Klubert, Z. Németová, M. Kuľková-Veselá  (Nitra) –  PSYCHOTERAPEUTICKÝ PROGRAM „SOCIÁLNE HRANICE A HRANICE AGRESIVITY“ (15´)
15.             M. Ťapušíková (Veľké Zálužie) – POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA – JEJ MIESTO V SÚČASNEJ PSYCHIATRII (15´)
16.             D. Bednárová (Veľké Zálužie) – ZÁVISLOSŤ AKO SYMPTÓM (15´)
17.             K. Novotová (Veľké Zálužie) – ANALÝZA FILMU EVA NOVÁ V SKUPINOVEJ PSYCHOTERAPII PACIENTOK SO ZÁVISLOSŤOU (15´)
18.             R. Máthé, (Bratislava) – ŠPECIFIKÁ  PSYCHODIAGNOSTIKY RÓMSKEHO ETNIKA (15´)

Diskusia 10‘

09:45 – 10:00           prestávka, coffee break

4. blok                             10:00 – 10.45
Sociálne a supervízne otázky zdravotníckeho zariadenia
Predsedníctvo bloku: Ľ. Pavelová, S. Žák
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19.             Ľ. Pavelová (Nitra) – ZDRAVOTNOSOCIÁLNE ASPEKTY V PRÁCI SO ZÁVISLÝM KLIENTOM (PACIENTOM) (15´)
20.             P. Balážiová  (Veľké Zálužie) –  SUPERVÍZIA AKO NÁSTROJ ODBORNÉHO RASTU ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (15´)

Diskusia 15‘

10:45 – 11:00            prestávka, coffee break

5. blok                             11:00 – 12.45
Postavenie sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve nemocnice
Predsedníctvo bloku: T. Hrindová, H. Pagáčová
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21.             T. Hrindová (Bratislava) – ROZSAHY PRAXE SESTRY – VÝZVA PRE ROZVOJ OŠETROVATEĽSTVA V SR? (15´)
22.             A. Uhláriková  (Pezinok) –  PSYCHIATRICKÝ PACIENT – PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NA VÝKON PRAXE (15´)
23.             S. Bédiová  (Veľké Zálužie) –  POHĽAD NA ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU PSYCHIATRICKÉHO ODDELENIEA V SÚVISLOSTI SO VZDELÁVANÍM OŠETROVATEĽSKÉHO PERSONÁLU (15´)
24.             M. Lenická, M. Kováčová  (Veľké Zálužie) –  EDUKÁCIA SPOLUZÁVISLÝCH AKO DOLEŽITÁ SÚČASŤ LIEČBY ZÁVISLÝCH (15´)
25.             A. Režová (Veľké Zálužie) –  ZÁVISLOSŤ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKACH A ZMYSEL ŽIVOTA (15´)

Diskusia 30‘

12:45 – 13:00            slávnostné ukončenie programu
13:00 – 14:30            obed – hostia/účastníci – jedáleň PNVZ


PARTNERI KONFERENCIE