Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a styk so zdravotnými poisťovňami

Informácie pre dotknuté osoby.

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o OOÚ“)

Prevádzkovateľ: 

IČO:00607274
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie,
Rínok 334/48,
951 35 Veľké Zálužie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Adresa prevádzkovateľa, zodpovednaosoba@pnvz.sk .

Účel spracovania osobných údajov: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti , styk so zdravotnými poisťovňami

Právny základ spracovania osobných údajov:

 • Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a o rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 581/2004 Z.z o zdravotných poisťovniach, dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktné údaje, zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o zdravotnom stave, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, údaje o rodinných príslušníkoch len pre potreby kontaktu , v rozsahu meno priezvisko vzťah k pacientovi, údaje o zdravotnom poistení, údaje pre sociálnu poisťovňu,..

Kategórie príjemcov: Lekári, rodinní príslušníci, osoby určené dotknutou osobou v chorobopise, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, RÚVZ, Súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, NCZI, štatistický úrad SR a pre účel „styk so zdravotnými poisťovňami“  zdravotné poisťovne.

Tretie strany: Osobné údaje sa neposkytujú žiadnej tretej strane.

Uchovávanie osobných údajov: Osobné údaje sú uchovávané pre účel „Poskytovania zdravotnej starostlivosti“ 20 rokov od posledného záznamu  a pre účel „Styk so zdravotnými poisťovňami“ 10 rokov.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poučenie dotknutej osoby – spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzeniu spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti , alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov , ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonne dôvody a preukáže sa , že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava27, Slovenská republika, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla dataprotection.gov.sk .

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o OOÚ vybaví  prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópii, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o OOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Povinnosťou dotknutej osoby je: poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na naplnenie účelu, pre ktorý sú osobné údaje získavané.

Späť na Ochtana osobných údajov