Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
Zadávanie zákaziek zabezpečuje oddelenie verejného obstarávania.

Postupy vo verejnom obstarávaní:

1. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupy:

1. verejná súťaž (VS),
2. užšia súťaž (US),
3. rokovacie konanie so zverejnením,
4. súťažný dialóg (SD),
5. inovatívne partnerstvo (IP),
6. priame rokovacie konanie.

2. Podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa:

1. § 109 až 112 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác   alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
2. § 113 až 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a)
3. § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Sídlo: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Štatutárny zástupca: MUDr. Henrich Grác, riaditeľ
IČO:  00 607 274
DIČ: 2021103172
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000287090 / 8180
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Michaela Jelšic, Ing. Patrícia Virágová
Tel.: 037/654 8820
Email: michaela.jelsic@pnvz.sk, patricia.viragova@pnvz.sk

______________________________________________________________________
PRIESKUM TRHU

Na základe potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s prípravou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov žiadame o spracovanie ponuky pre definovaný predmet dodávky a verejného obstarávateľa v rozsahu a obsahu:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ nemocnice
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:  Ing. Michaela Jelšic – vedúci referent verejného obstarávania
Tel:  +421 376548 820, e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet obstarávania: „Pracovné odevy– časť 1“

Kód CPV:

18110000-3  Pracovné odevy
18100000-0    Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka pracovných odevov na 12 mesiacov v rozsahu a štruktúre podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 21 dokumentu.
Výsledkom uzavretia zmluvy bude rámcová dohoda na požadovaný limit alebo na obdobie 12 mesiacov.

Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie – ocenenie navrhovať do Prílohy č. 2 a do Prílohy č. 21 dokumentu.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru v sklade odberateľa.
Predpokladaná dodávka tovarov je požadovaná priebežne podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.
Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný objem  tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania zmluvy.
Dodávateľ je povinný v prípade potreby umožniť výmenu veľkostí.
Dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.

Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto žiadosti, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu  a  ponuky môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade, že prieskum trhu identifikuje predpokladaný finančný objem zodpovedajúci zákazke s nízkou hodnotou, budú výsledky prieskumu trhu použité pre zadanie zákazky.

4. Miesto a termín uskutočnenia dodávok:

Miesto plnenia: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie.
Trvanie zmluvy (rámcová dohoda): 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Predpokladaný termín ukončenia prieskumu trhu: do 7.2.2022 dní odo dňa doručenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha č. 1: Prieskum trhu [pdf]
Príloha č. 21: Príloha [xlsx]

Príloha č. 3 – 20: Príloha [docx]
Príloha č. 4: Prieskum trhu pracovné odevy časť 1 [docx]
Príloha č. 5: Čestné prehlásenie [docx]

Vo Veľkom Záluží, dňa 31. 01. 2022

v. r.
MUDr. Henrich Grác
riaditeľ nemocnice

______________________________________________________________________
PRIESKUM TRHU

Na základe potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s prípravou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov žiadame o spracovanie ponuky pre definovaný predmet dodávky a verejného obstaráva teľa v rozsahu a obsahu:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený:  MUDr. Henrich Grác, riaditeľ nemocnice
IČO:  00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:  Ing. Michaela Jelšic – vedúci referent verejného obstarávania
Tel:  +421 376548 820, e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet obstarávania: „Stolové počítače so softvérovým vybavením a licenciou Office“

3. Kód CPV:
30213300-8 Stolový počítač

48624000- 8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC)

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup stolových počítačov so softvérovým vybavením a licenciou Office podľa Prílohy č.2.
Súčasťou ceny je doprava.
Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie – ocenenie navrhovať do Prílohy č. 1 (vyplniť opečiatkovať a podpísať) a do Prílohy č. 3 (excelovský dokument zanechať v pôvodnom formáte). Predpokladaná dodávka tovaru je požadovaná podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.

Predmetom fakturácie bude len skutočne poskytnutý tovar a služba podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.

S úspešným uchádzačom sa uzavrie odberateľsko-dodávateľská zmluva.

Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto žiadosti, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu  a  ponuky môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V prípade, že prieskum trhu identifikuje predpokladaný objem spĺňajúci limit pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou, výsledky prieskumu trhu budú použité pre zadanie zákazky.

5. Spôsob predloženia ponuky:

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.jelsic@pnvz.sk označené heslom: „Stolové počítače so softvérovým vybavením a licenciou Office“.

6.  Miesto a termín uskutočnenia dodávok: 

Miesto: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Požadovaný termín dodania tovaru od podpísania zmluvy: max. 1 mesiac
Predpokladaný termín ukončenia prieskumu trhu: do 7. 2. 2022 vrátane

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha č. 1: Prieskum trhu – opis predmetu zákazky [pdf]
Príloha č. 3: Príloha [xlsx]

Príloha č. 4 – čestné prehlásenie: Príloha [docx]

Vo Veľkom Záluží, dňa 1. 02. 2022

v. r.
MUDr. Henrich Grác
riaditeľ nemocnice