Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií – v znení neskorších predpisov

1) Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

 1. vyhotovenie kópie :

  • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,02 Eur
  • za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 0,03 Eur
  • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 0,04 Eur
  • za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 0,06 Eur
 2. poskytnutie informácie :
  • na diskete 3,5“ 0,65 Eur
  • na CD ROM 1,66 Eur
 3. obálka :
  • formát A6 0,02 Eur
  • formát A5 0,03 Eur
  • formát A4 0,07 Eur
 4. náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

2) Informácie zaslané faxom a telefonicky sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka Slovak Telekom, a.s. a
mobilnéhooperátora.

3) Informácie zaslané e-mailom sa nespoplatňujú.

4) Informácie, za ktoré náklady spojené s vyhotovením a zaslaním neprekročia v súhrne 1,5 Eur, sa poskytujú bezplatne.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o
podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet PN Veľké Zálužie v banke,
 3. v hotovosti do pokladne PN Veľké Zálužie, Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od
  13,00 hod. do 14,30 hod. každý pracovný deň.