Popis sprístupnenia informácií

Postup pri aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadosti a poskytnutie informácií o nemocnici, ako aj následné poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení MZ SR.

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334
951 31 Veľké Zálužie

Žiadosť je možné podať:

  • ústne
  • písomne
  • faxom
  • e-mailom (sekretariat@pnvz.sk)
  • telefonicky

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií (Príloha)